1.
Výzva na predkladanie ponúk

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov :           FISH&AGRO farma, s.r.o.
Sídlo    :          Jilemnická 56/30, Lednické Rovne 020 61
IČO     :           36 708 780 

Kontaktná osoba: Rudolf Barborík, konateľ
Adresa: Jilemnická 56/30, Lednické Rovne 020 61
Elektronická pošta: info@fishagrofarma.sk

1.  Názov zákazky:  Poskytnutie služby – Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu – podopatrenie 4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

2.  Opis predmetu zákazky: Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu – podopatrenie 4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva v zmysle výzvy pôdohospodárskej platobnej agentúry publikovanej na https://www.apa.sk/index.php?navID=509

3.  Predpokladaná hodnota zákazky: 5066,21 €
4.  Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie
5.  Uchádzač predloží ponuku v troch vyhotoveniach ako originál

6.  Obsah ponuky:

– identifikačné údaje – doklad o oprávnení poskytovať služby súvisiace s predmetom zákazky, (§26 ods. 1 písm. f zákona o verejnom obstarávaní) – napr. internetový výpis z obchodného registra.

– cenová ponuka, ktorá musí byť podpísaná uchádzačom alebo osobou oprávnenou jednať za uchádzača v jeho mene. V cenovej ponuke musí byť uvedená cena poskytnutia služieb s DPH, bez DPH, výška DPH v mene euro. V prípade ak uchádzač nie je platca DPH uchádzač túto skutočnosť uvedie do sprievodného listu cenovej ponuky

Uchádzač predloží ponuku v dvojitom vyhotovení ako originál.

7.  Lehota a miesto na predkladanie ponúk:

Lehota na predkladanie ponúk: do 09.09.2015, čas: do 08:00 hod.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: osobne alebo elektronicky alebo poštou prípadne kuriérom: Jilemnická 56/30, Lednické Rovne 020 61,

– označenie obálky:  „ Poskytnutie služby – Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu – podopatrenie 4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, Neotvárať!.

8.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky kritérium: najnižšia cena bez DPH, resp. najnižšia celková cena ak uchádzačom bude neplatca DPH – na základe § 35 ods. 1 písm. b.) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Úspešným uchádzačom sa stane ten, ktorého ponuka bude obsahovať výslednú celkovú najnižšiu cenu v mene euro bez DPH. Ponuku uchádzača s najnižšou cenou verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú, to znamená, že sa hodnotí cena bez DPH, ktorú bude verejný obstarávateľ platiť. Úspešný uchádzač bude vyzvaný na podpis zmluvy..

9. Informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská Nevyhradená.

10. Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvný vzťah s úspešným uchádzačom na poskytnutie služby v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia tejto výzvy nemohol predvídať a neprijať ani jednu ponuku ak predložené cenové ponuky nebudú zodpovedať požiadavkám verejného obstarávateľa a ak budú vyššie, ako je výška finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Všetky náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša uchádzač.

Požiadavka na komplexnosť ponuky – predmet ponuky nie je možné deliť, zadávateľ požaduje predloženie cenovej ponuky na celý predmet zákazky – na všetky jeho časti, predmet zákazky nie je možné deliť.

Lednické Rovne dňa 27.08.2015
 Rudolf Barborík
 konateľ

 

                                                                                                                                   

2.
Výzva na predkladanie ponúk

(zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov :           FISH&AGRO farma, s.r.o.
Sídlo   :           Jilemnická 56/30, Lednické Rovne 020 61
IČO     :           36 708 780 

Kontaktná osoba: Rudolf Barborík, konateľ
Adresa: Jilemnická 56/30, Lednické Rovne 020 61
Elektronická pošta: info@fishagrofarma.sk
1.  Názov zákazky:

Poskytnutie služby – Vyhotovenie štúdie  uskutočniteľnosti k  projektu – podopatrenie 8.3  Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými  katastrofami a  katastrofickými udalosťami, aktivita č. 1 zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch,

2. Opis predmetu zákazky:

Vyhotovenie štúdie  uskutočniteľnosti k projektu – podopatrenie 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými  katastrofami a  katastrofickými udalosťami, aktivita č. 1 zlepšenie vodného hospodárstva  v lesoch v zmysle výzvy pôdohospodárskej platobnej agentúry  publikovanej na   https://www.apa.sk/index.php?navID=510

3.  Predpokladaná hodnota zákazky: 6 946,22 €
4.  Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie
5.  Uchádzač predloží ponuku v troch vyhotoveniach ako originál

6.  Obsah ponuky:

– identifikačné údaje – doklad o oprávnení poskytovať služby súvisiace s predmetom zákazky, (§26 ods. 1 písm. f zákona o verejnom obstarávaní) – napr. internetový výpis z obchodného registra.

– cenová ponuka, ktorá musí byť podpísaná uchádzačom alebo osobou oprávnenou jednať za uchádzača v jeho mene. V cenovej ponuke musí byť uvedená cena poskytnutia služieb s DPH, bez DPH, výška DPH v mene euro. V prípade ak uchádzač nie je platca DPH uchádzač túto skutočnosť uvedie do sprievodného listu cenovej ponuky

Uchádzač predloží ponuku v dvojitom vyhotovení ako originál.

7.  Lehota a miesto na predkladanie ponúk:

Lehota na predkladanie ponúk: do 09.09.2015, čas: do 08:00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
osobne alebo poštou prípadne kuriérom: Jilemnická 56/30, Lednické Rovne 020 61,

– označenie obálky:

„ Poskytnutie služby – Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k  projektu – 8.3 Podpora na                          prevenciu  škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a                                       katastrofickými udalosťami aktivita č. 2 zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry,                                                     Neotvárať!.

8.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky kritérium: najnižšia cena bez DPH, resp. najnižšia celková cena ak uchádzačom bude neplatca DPH – na základe § 35 ods.1 písm. b.) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Úspešným uchádzačom sa stane ten, ktorého ponuka bude obsahovať výslednú celkovú najnižšiu cenu v mene euro bez DPH. Ponuku uchádzača s najnižšou cenou verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú, to znamená, že sa hodnotí cena bez DPH, ktorú bude verejný obstarávateľ platiť. Úspešný uchádzač bude vyzvaný na podpis zmluvy..

9.  Informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská Nevyhradená.

10. Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvný vzťah s úspešným uchádzačom na poskytnutie služby v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia tejto výzvy nemohol predvídať a neprijať ani jednu ponuku ak predložené cenové ponuky nebudú zodpovedať požiadavkám verejného obstarávateľa a ak budú vyššie, ako je výška finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Všetky náklady spojené s vypracovaním ponuky  znáša uchádzač.

Požiadavka na komplexnosť ponuky – predmet ponuky nie je možné deliť, zadávateľ požaduje predloženie cenovej ponuky na celý predmet zákazky – na všetky jeho časti, predmet zákazky nie je možné deliť.

Lednické Rovne dňa 27.08.2015
 Rudolf Barborík
 konateľ

3.
Výzva na predkladanie ponúk

(Písomné oslovenie dodávateľa na predloženie ponuky v zmysle Príručky k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb pre osoby, na ktoré sa nevzťahuje zákon č. 343/2015 Z. z.   o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Verzia 5.0 )

 

  1. Identifikácia žiadateľa / obstarávateľa:
Názov: FISH&AGRO farma, s.r.o
Sídlo: Jilemnická 56/30, 020 61 Lednické Rovne
Registrácia: OR OS Trenčín, Oddiel : Sro, vl. č. : 17306/R
V zastúpení: Rudolf Barborík – konateľ
IČO/ DIČ: 36708780 /2022285639;      IČ DPH: SK2022285639
Kontaktná osoba: Rudolf Barborík
Telefón: 0905/408785
E-mail: info@fishagrofarma.sk
  1. Názov predmetu obstarávania: Obstaranie technológie na chov rýb
  2. Druh zákazky : tovary
  3. Podrobný opis predmetu zákazky (technická špecifikácia): viď príloha č. 1
  4. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v eurách
  5. Lehota na predkladanie ponúk a miesto predkladania ponúk:

        Lehota na predkladanie ponúk:  do 23.3. 2021

Miesto predkladania ponúk:   Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

FISH&AGRO farma, s.r.o , Jilemnická 56/30, 020 61 Lednické Rovne

Mail : info@fishagrofarma.sk

 

  1. Ďalšie informácie:

Úspešný dodávateľ v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak ide o subdodávateľa, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora.

 

  1. Spôsob predloženia ponuky: Cenovú ponuku dodávateľ predloží :

Doporučenou poštou v uzatvorenej obálke/obale na adresu uvedenú v bode 1.,  emailom na hore uvedenú  emailovú adresu.

9.1 Cenová ponuka  (2x originál v prípade doručenia poštou) musí obsahovať identifikačné údaje (obchodné meno a sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, mail) a  technickú špecifikáciu predmetu zákazky – vzor príloha č. 1.

9.2 Cenová ponuka výlučne v eurách, musí mať jednoznačne vymedzený predmet dodávky tovarov a služieb, rozpočet členený podľa položiek parametrov, špecifikácií, v prípade ak sú niektoré zvlášť ocenené. Cenová ponuka v inej mene ako EUR musí byť prepočítaná na EUR (kurz prepočtu na EUR žiadateľ/prijímateľ prepočíta kurzom Národnej banky Slovenska (ďalej len „NBS“) platným v deň vypracovania cenovej ponuky v zahraničnej mene dodávateľom a prepočet potvrdí svojim podpisom).

9.3  Cenová ponuka  musí byť potvrdená dodávateľom (podpisom a pečiatkou v prípade, že je povinný používať pečiatku) s uvedením dátumu vyhotovenia (potvrdenie dodávateľa musí byť taktiež na strane, kde sa uvádza sumárna cenová kalkulácia).

9.4  Jazyk ponuky:

  1. a) Cenová ponuka a ďalšie doklady a dokumenty dodávateľa musia byť v slovenskom alebo českom jazyku.
  2. b) Cenová ponuka a ďalšie doklady a dokumenty dodávateľa so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do úradného slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku.

10.Ochrana osobných údajov

Uchádzač predložením svojej ponuky súhlasí so spracovaním osobných údajov, v zmysle zák.NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadením EÚ a rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES  (“GDPR”) pre účely tohto obstarávania, výberu víťazného uchádzača a uzatvorenia zmluvy o plnení zákazky.

Lednické Rovne dňa 08.03.2021
 Rudolf Barborík
 konateľ

Prílohy:

príloha 1 – technológia