Vážení zákazníci,

náš eshop na adrese https://eshop.fishagrofarma.sk je v testovacej prevádzke. Objednávky zadané cez tento eshop neexpedujeme! Eshop slúži výlučne na testovacie účely. Veríme, že sa nám čoskoro podarí naplniť eshop našim dobrým mäsom a spustiť ostrú prevádzku.

Ďakujeme za pochopenie.

Team FISH&AGRO farma, s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky

Spoločnosti FISH&AGRO farma, s.r.o., Jilemnická 56/30, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 36 708 780

I. 

Vymedzenie pojmov a vzťahov

1.1 Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky obchodno-právne a iné vzťahy vyplývajúce z dodávania a predaja tovaru spoločnosťou FISH&AGRO farma, s.r.o., Jilemnická 56/30, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 36 708 780, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17306/R (ďalej len „Spoločnosť“). 

1.2 Všeobecné obchodné podmienky obsahujú podrobnú špecifikáciu procesu predaja tovaru Spoločnosti, ktorý proces je konkretizovaný v jednotlivých obchodných prípadoch Spoločnosti týkajúcich sa dodávania a predaja tovaru. V prípade odlišnosti všeobecných obchodných podmienok od podmienok uvedených pri každom jednotlivom obchodnom prípade Spoločnosti pozostávajúcom z objednávky, cenovej ponuky zverejnenej na internetovej stránke Spoločnosti www.fishagrofarma.sk,  resp. zaslanej každému odberateľovi individuálne, dodacím listom a faktúrou (daňovým dokladom) platia príslušné ustanovenia jednotlivého obchodného prípadu. V prípade existencie viacerých obchodných prípadov s jedným potenciálnym kupujúcim sa každý z obchodných prípadov považuje za samostatný obchodný prípad s vlastnými dohodnutými podmienkami obsiahnutými v jednotlivých dokumentoch (cenník, objednávka, záväzná cenová ponuka, dodací list,...). 

1.3 Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre Spoločnosť, ako aj pre potenciálnych kupujúcich a to aj v postavení spotrebiteľa, ktorí kupujúci majú možnosť sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámiť v sídle Spoločnosti, resp. na internetovej stránke Spoločnosti www.fishagrofarma.sk, pri uzatváraní jednotlivých obchodných prípadov, kedy súhlas s týmito obchodnými podmienkami osobitne potvrdzujú. Potenciálny kupujúci akceptuje záväznosť týchto všeobecných podmienok pre jeho vzájomný obchodno-právny vzťah so Spoločnosťou a pre všetky služby a tovary poskytované Spoločnosťou kupujúcemu a to aj v postavení spotrebiteľa. Všeobecné obchodné podmienky platia, pokiaľ si Spoločnosť a potenciálny odberateľ alebo kupujúci nedohodnú v písomnom právnom úkone inú úpravu vzájomných vzťahov a podmienok obchodnej spolupráce, pričom pri internetovom predaji tovaru na eshope Spoločnosti platia bez obmedzení. 

1.4 Definícia pojmov:

Predávajúci, Dodávateľ je spoločnosť FISH&AGRO farma, s.r.o., Jilemnická 56/30, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 36 708 780, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti najmä avšak nielen predáva svoj vlastný tovar (výrobky), ale aj dodáva výrobky a tovar zabezpečené prostredníctvom tretích osôb.

Kupujúci, Odberateľ je akýkoľvek subjekt, ktorý vstupuje do obchodno-právnych a iných vzťahov s Predávajúcim spôsobom kúpy jeho tovaru a to aj v postavení spotrebiteľa.

Zmluvné strany sú Predávajúci a Kupujúci resp. Dodávateľ a Odberateľ, ktorí vzájomne realizujú obchodný prípad a uzatvárajú formálnym, resp. neformálnym spôsobom príslušnú zmluvu.

Cena je suma predávaného tovaru stanovená v cenníku Predávajúceho a platná cena je uvedená na stránke Predávajúceho www.fishagrofarma.sk, pre každý jednotlivý tovar, ktorý je možné objednať, pokiaľ sa Zmluvné strany v rámci konkrétneho obchodného prípadu nedohodnú inak.

Ponuka Predávajúceho je písomný dokument resp. samostatný tovar zverejnený na eshope Spoločnosti, adresovaný Kupujúcemu, ktorým Predávajúci deklaruje svoj záujem o vytvorenie obchodného vzťahu s neurčitým kupujúcim, pričom obsahuje špecifický tovar vzťahujúci sa ku konkrétnemu obchodného prípadu.

Objednávka je písomný/elektronický dokument adresovaný Predávajúcemu, ktorým Kupujúci záväzne objednáva u Predávajúceho dodanie konkrétneho presne špecifikovaného tovaru najmä s poukazom na druh tovaru, jeho akosť a množstvo. 

Cenová ponuka je cena stanovená pri jednotlivých tovaroch na stránke Predávajúceho www.fishagrofarma.sk, ktorým spôsobom tento záväzne prejavuje svoju vôľu uzatvoriť zmluvu a realizovať predaj a kúpu svojho tovaru, v zmysle dohodnutých podmienok. Uvedené cenová ponuka na stránke Predávajúceho, je pre neho, ako aj pre Kupujúceho záväzná, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Dodací list je písomný/elektronický dokument, ktorý záväzne preukazuje odovzdanie a prevzatie tovaru/služieb, ktorý tovar je predmetom predaja a kúpy.

Faktúra je písomný/elektronický dokument obsahujúci minimálne náležitosti stanovené príslušnými všeobecne záväznými predpismi, pričom je záväzným dokumentom preukazujúcim výšku stanovenej ceny, ako aj jej splatnosť. 

Záručná doba je dohodnutá, resp. stanovená doba počas ktorej má Kupujúci právo reklamovať vady kúpeného tovaru, pričom dĺžka záručnej doby sa spravuje všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. 

Reklamácia je písomný/elektronický dokument adresovaný Predávajúcemu, ktorým Kupujúci oznamuje predávajúcemu vady kúpeného tovaru.

Doručenie písomného dokumentu v rámci jednotlivých obchodných prípadov je záväzným potvrdením oboznámenia sa s obsahom dokumentu s právnymi účinkami začatia plynutia prípadných lehôt, pričom v prípade elektronického dokumentu sa za jeho prijatie považuje deň nasledujúci po tom, ako ho druhá zmluvná strana preukázateľne odoslala na aktuálnu adresu zmluvnej strany uvedenú pri každom jednotlivom prípade resp. v prípade Predávajúceho na eshope Spoločnosti. 

Obchodný prípad je faktická realizácia predaja a kúpy jednotlivého tovaru, resp. súboru tovarov, prostredníctvom súboru jednotlivých dokumentov a to aj v elektronickej forme (najmä, avšak nielen, ponuka predávajúceho, objednávka kupujúceho, cenová ponuka, dodací list, faktúra).

Eshop je internetová stránka spoločnosti FISH&AGRO farma, s.r.o., Jilemnická 56/30, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 36 708 780, konkrétne www.fishagrofarma.sk, na ktorej táto ponúka svoje tovary, pričom za účelom predaja tovaru si tento môžu objednať tretie osoby, ktoré príslušnou objednávkou uzatvoria obchodno-právny vzťah s touto Spoločnosťou, a to aj v prípade ak objednávku vytvoria osoby v postavení spotrebiteľa. 

II.

Obchodný prípad

2.1 Ponuka (cenník) Predávajúceho

- Predávajúci vyhotoví písomnú/elektronickú ponuku (cenník), ktorá bude obsahovať najmä, avšak nielen: špecifikáciu tovaru, navrhovanú cenu. Písomná/elektronická ponuka (cenník) Predávajúceho môže byť uverejnená na internetovej stránke (eshope) Predávajúceho alebo zaslaná Kupujúcemu ako individuálna ponuka elektronickou formou, poštou, faxom, resp. iným spôsobom, pričom ponúkaný tovar je predávaný podľa jeho akosti v príslušnom objednanom množstve a za cenu uvedenú na internetovej stránke (eshope) Predávajúceho, pokiaľ nie je dohodnuté medzi Zmluvnými stranami inak.

2.2 Objednávka

- Kupujúci prejaví svoju vôľu o kúpu tovaru prostredníctvom písomnej/elektronickej objednávky, ktorej nevyhnutnou náležitosťou sú všetky údaje, ktoré obsahuje ponuka Predávajúceho. Objednávka Kupujúceho obsahuje najmä, avšak nielen identifikačné údaje Kupujúceho a špecifikáciu objednaného tovaru, miesto dodania tovaru, pričom prijatie objednávky s konkrétnymi údajmi dodatočne potvrdzuje elektronicky alebo písomne Predávajúci. Objednávka Kupujúceho musí byť vyhotovená v písomnej/elektronickej forme, musí byť podpísaná oprávnenou osobou resp. v prípade vyhotovenia v elektronickej forme sa za záväznú považuje po vyplnení všetkých potrebných údajov a potvrdením súhlasu s jej odoslaním a doručená môže byť elektronickou formou, poštou, faxom, resp. iným spôsobom, pričom súčasťou prvej objednávky Kupujúceho – podnikateľa, je doklad preukazujúci jeho živnostenské alebo iné oprávnenie konať v mene právnickej osoby.

2.3 Cenová ponuka

- Predávajúci potvrdí objednávku Kupujúceho písomnou/elektronickou formou a následne zaslaním cenovej ponuky Kupujúcemu, ak táto cenová ponuka nebola pre Kupujúceho prístupná už pred zaslaním jeho objednávky a to najmä s poukazom na cenovú ponuku uvedenú na internetovej stránke Predávajúceho. Cenová ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou, pričom v prípade eshopu Predávajúceho sa za podpísanú (záväznú) ponuku považuje aj ponuka uverejnená na jeho eshope, s výnimkou prípadu, ak je s ohľadom na jednotlivé okolnosti danej veci zrejmé, že pri určení cenovej ponuky zverejnenej na eshope Predávajúceho došlo k chybe v písaní. Okrem uvedenej chyby v písaní je cenová ponuka právne relevantným úkonom pre vznik príslušnej zmluvy.

  

2.4 Dodací list

- Kupujúci, potvrdí prevzatie tovaru na dodacom liste, ktorý musí mať písomnú/elektronickú formu, pričom listinná forma dodacieho listu musí byť podpísaná Kupujúcim a elektronická forma sa považuje za kompletnú (podpísanú) v prípade jej preukázateľného odoslania do emailovej schránky Kupujúceho. Bližšie podmienky dodania a prevzatia tovaru sú uvedené v ďalších ustanoveniach týchto všeobecných obchodných podmienkach predaja. 

2.5 Faktúra

- Predávajúci vyhotoví po prevzatí tovaru a jeho riadnom zaplatení Kupujúcim, faktúru (príslušný daňový doklad), ktorá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. Faktúra musí mať písomnú/elektronickú formu, musí obsahovať dohodnutú lehotu splatnosti, pričom musí byť zaslaná Kupujúcemu elektronickou formou, poštou, faxom, resp. iným relevantným spôsobom. V prípade, ak bude na faktúre uvedená výška úroku z omeškania, resp. zmluvnej pokuty v dôsledku jej neuhradenia v lehote splatnosti, takýto úrok z omeškania, resp. zmluvná pokuta sa považuje za dohodnutú a to momentom potvrdeného prevzatia faktúry.

III.

Dodacie a preberacie podmienky

3.1 Dodacie a preberacie podmienky sú stanovené v rámci jednotlivého obchodného prípadu, pričom takto dohodnuté sú pre Predávajúceho a Kupujúceho záväzné. V prípade, ak uvádzané dokumenty neustanovujú inak, dodacie a preberacie podmienky sú nasledovné:

- Predávajúci sa zaväzuje na vlastné náklady resp. za presne špecifikované náklady pri každej konkrétnej objednávke dodať tovar, pokiaľ nebude účastníkmi písomne dohodnuté inak, v rozsahu potvrdenej objednávky, Kupujúcemu a tomuto odovzdať príslušné doklady vzťahujúce sa k tovaru, pričom vlastnícke právo na Kupujúceho prechádza dňom zaplatenia ceny tovaru.

- Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo na zmeny množstva tovaru alebo zrušenie objednávky Kupujúceho v prípade, ak nebude mať na sklade dostatok tovaru objednaného Kupujúcim, o ktorých skutočnostiach Predávajúci bezodkladne upovedomí Kupujúceho.

- Predávajúci zodpovedá za to, že dodávaný tovar nemá žiadne faktické ani právne vady ani iné vady a dodaný tovar zodpovedá príslušným právnym predpisom týkajúcim sa predaja tovaru ako aj hygienickým a veterinárnym predpisom s poukazom na možnosť zakúpenia špecifického druhu tovaru - zveriny, pričom Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutom termíne a skontrolovať neporušenosť, množstvo dodávaného tovaru a prípadne jeho akosť pri jeho preberaní a o zistených nedostatkoch okamžite upovedomiť Predávajúceho z dôvodu, že na neskôr uplatnené vady týkajúce sa neporušenosti, množstva a akosti dodaného tovaru nebude Predávajúci prihliadať.

- Kupujúci sa zaväzuje riadne dodaný tovar prevziať s výnimkou tovaru, pri ktorom upozornil Predávajúceho na vady tovaru týkajúce sa neporušenosti, množstva a akosti dodaného tovaru.

- prevzatím tovaru Kupujúcim prechádza na tohto nebezpečenstvo škody na tovare a zaniká jeho oprávnenie uplatňovať voči Predávajúcemu zodpovednosť za vady dodaného tovaru.

- v prípade ak Kupujúci odmietne prevziať akúkoľvek časť riadne dodaného tovaru, je Predávajúci oprávnený odmietnuť dodanie aj zvyšnej časti objednávky.

- termín dodania objednaného tovaru je 30 dní, pričom Predávajúci a Kupujúci sa môžu dohodnúť inak v závislosti na skladových zásobách Predávajúceho. Za ospravedlniteľné dôvody omeškania bez vplyvu na realizáciu obchodného prípadu a bez akéhokoľvek sankčného dopadu na Predávajúceho sa považujú aj skutočnosti vyššej moci (povodne, požiar, vojna, pracovné konflikty, občianske nepokoje, štrajky, opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19, úradné opatrenia, ktoré majú za následok obmedzenie činnosti alebo zastavenia práce vo výrobných alebo obchodných prevádzkach Predávajúceho, ako aj iné katastrofy z vyššej moci neovplyvniteľné Predávajúcim), omeškania spôsobené Kupujúcim (zmeny v dohodnutých kritériách a parametroch predmetu obchodného prípadu počas jeho realizácie, neprevzatie riadne dodaného tovaru) a iné skutočnosti neovplyvniteľné Predávajúcim. V prípade vyskytnutia sa takejto skutočnosti sa dodacia lehota primerane predĺži a to na nevyhnutný čas, s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia. 

- v prípade, ak sa dodanie tovaru Kupujúcemu omešká z dôvodov, za ktoré nesie Kupujúci zodpovednosť, znáša v plnej miere náklady vzniknuté z takéhoto omeškania a prípadne aj zodpovednosť za vzniknutú škodu a to v závislosti od druhu tovaru v nadväznosti na dĺžku omeškania. 

- Predávajúci má právo uložiť predmet obchodno-právneho vzťahu na účet Kupujúceho v mieste, ktoré si zvolí v prípade, ak Kupujúci tento neprevezme v dohodnutej lehote dodania. V  prípade uskladnenia tovaru ako predmetu obchodno-právneho vzťahu v priestoroch Predávajúceho, má tento nárok na skladné v obvyklej výške, ktoré bude účtované odo dňa nasledujúceho po podaní oznámenia o pripravenosti predmetu obchodno-právneho vzťahu na prevzatie. V prípade ak Kupujúci odmietne riadne dodaný tovar prevziať je Predávajúci oprávnený požadovať náhradu škody, ktorá mu takýmto konaním Kupujúceho vznikla. Takýmto postupom uplatnenia náhrady škody nie je dotknuté právo Predávajúceho požadovať od Kupujúceho plnenie, t. j. dohodnutú cenu za tovar ako aj právo odstúpiť od uzatvorenej zmluvy. 

- Kupujúci znáša v plnom rozsahu všetky náklady súvisiace s likvidáciou odpadu, ktorý vznikne v súvislosti s realizáciou obchodného prípadu, ako aj balné tovaru a prípadné náklady na prepravu objednaného tovaru.

IV.

Zodpovednosť za vady

4.1 Ak Predávajúci poruší dohodnuté ustanovenia časti objednávky, v ktorej je špecifikovaný objednaný tovar t. j. podmienky týkajúce sa dodania tovaru, jeho vlastností, množstva, kvality, má objednaný tovar vady. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru ako bol dohodnutý, ako aj vady v dokladoch určených na užívanie tovaru pokiaľ takéto vady v dokladoch robia tovar neupotrebiteľným. Za vady v dokladoch nie je možné považovať nesprávny preklad dokladov, pokiaľ sú vyhotovené vo viacerých jazykoch resp. neúplnosť takýchto dokladov pokiaľ nerobia dodaný tovar neupotrebiteľným. Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady tovaru, vrátane jeho kvality, v prípade ak je dodávka tovaru zabezpečovaná inak ako prostredníctvom Predávajúceho a tovar bol Predávajúcim na prepravu dodaný bez vád.

4.2 Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých Kupujúci v čase uzavretia príslušného obchodného prípadu vedel, alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa tento obchodný prípad uzavrel, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré mal mať podľa zmluvy. 

4.3 Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na Kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Povinnosti Predávajúceho vyplývajúce zo záruky za akosť tovaru tým nie sú dotknuté. V prípade ak je predmetom zmluvného vzťahu dodanie tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze t. j. najmä mäsa, mäsových výrobkov, rýb a pod. neposkytuje Predávajúci Kupujúcemu žiadnu osobitnú záručnú dobu a Kupujúci je oprávnený uplatniť výlučne svoje práva týkajúce sa neporušenosti, množstva a akosti dodaného tovaru.

4.4 Ak Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu pred dobou určenou na jeho dodanie, môže až do tejto doby dodať chýbajúcu časť alebo chýbajúce množstvo dodaného tovaru alebo dodať náhradný tovar za dodaný vadný tovar, ak výkon tohto práva nespôsobí Kupujúcemu neprimerané ťažkosti alebo neprimerané výdavky. V prípade ak dodatočným konaním Predávajúceho podľa predchádzajúcej vety dôjde k riadnemu a včasnému dodaniu tovaru objednaného Kupujúcim, nie je Kupujúci oprávnený uplatňovať akékoľvek nároky z vád dodaného tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.

4.5 Kupujúci je povinný prezrieť tovar pri jeho preberaní a to s ohľadom na povahu tovaru. Ak Kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare. V prípade vyskytnutia sa vady tovaru zistenej prehliadkou, je Kupujúci povinný túto písomne - elektronickou formou, poštou, resp. faxom oznámiť Predávajúcemu a to najneskôr v deň kedy túto vadu zistil najneskôr však v čase, kedy bola táto vada zistiteľná pri obvyklej prehliadke. Vyskytnutie sa vady tovaru zistenej pri prehliadke nie je dôvodom na neplnenie si povinnosti Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu aj v prípade ak táto nebola uhradená ešte pred prevzatím tovaru Kupujúcim, avšak tým nie sú dotknuté práva Kupujúceho vyplývajúce z vád tovaru uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach resp. v právnych predpisoch SR.

4.6 Ak sa Predávajúci a Kupujúci v príslušnej zmluve nedohodnú inak, vady tovaru budú riešené nasledovným spôsobom:

- ak to povaha tovaru pripúšťa, Predávajúci prioritne vymení celý vadný tovar. Vymenený vadný tovar sa stáva výlučným vlastníctvom Predávajúceho. V prípade ak po dodatočnom zistení Predávajúceho bol Kupujúcim označený tovar ako vadný, vo svojej podstate bezvadný, znáša všetky náklady na takúto výmenu tovaru, ako aj dodatočné náklady za vymenený tovar výlučne Kupujúci.

- Kupujúci je oprávnený od kúpnej zmluvy predstavujúcej jednotlivý obchodný prípad odstúpiť výlučne v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany Predávajúceho a to len v prípade, ak predávajúci nie je schopný odstrániť vadu tovaru výmenou za rovnaký tovar ako ani iný tovar, o ktorý má Kupujúci záujem, resp. ktorý má rovnakú akosť a množstvo ako pôvodne objednaný tovar a to v primeranej poskytnutej lehote. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje také porušenie zmluvy, ak strana porušujúca zmluvu v čase uzavretia zmluvy vedela alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy. V prípade pochybností sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné.

- v prípade nepodstatného porušenia zmluvy vzniknutého dodaním tovaru s vadami, môže Kupujúci požadovať dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru alebo zľavu z kúpnej ceny. Výmenu vadného tovaru je Predávajúci oprávnený uskutočniť v primeranej lehote, pričom však nesmie spôsobiť Kupujúcemu vynaloženie neprimeraných nákladov. Za vady tovaru nie je možné považovať, rozdiel vo farbe v porovnaní s fotografiami umiestnenými na (eshope) Predávajúceho, rozmeroch a ostatných údajoch o tovare nepodstatných pre riadne využitie tovaru, nakoľko tieto informácie majú výlučne informačný charakter.

4.7 Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru vzniknuté nesprávnym skladovaním tovaru. Predávajúci tiež nezodpovedá za vady tovaru vzniknuté nesprávnym, neodborným alebo neopatrným zaobchádzaním s tovarom, ako aj za vady tovaru vzniknuté chemickým, elektrochemickým pôsobením alebo faktormi počasia s výnimkou prípadu, ak by takéto pôsobenie spôsobil Predávajúci. Nárok na uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru zaniká, ak bez súhlasu Predávajúceho bolo s tovarom zaobchádzané tak, že neboli dodržané pokyny, návody, smernice, resp. zaužívané obvyklé postupy pri užívaní tovaru, resp. akékoľvek právne predpisy SR a EÚ upravujúce nakladanie s konkrétnym druhom tovaru – surovým mäsom. Nárok tiež zaniká v prípade, ak Predávajúci zistí, že na tovare, ktorý bol reklamovaný Kupujúcim ako vadný, boli vykonané zásahy Kupujúcim za účelom, aby bolo možné tovar považovať za vadný.

V.

Spotrebiteľské právne vzťahy

5.1 Právne vzťahy uzatvorené medzi Predávajúcim v postavení dodávateľa, kedy predáva tovar v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti druhej zmluvnej strane Kupujúcemu - fyzickej osobe, ktorá tento kupuje mimo rámec podnikateľskej činnosti - spotrebiteľ sa považuje za spotrebiteľský právny vzťah v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok a v rámci platných právnych predpisov SR. Predávajúci prehlasuje, že Kupujúceho v postavení spotrebiteľa poučil o všetkých skutočnostiach, ktoré mu vyplývajú z ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v aktuálnom znení (ďalej len „ZoOS“) z dôvodu, že tieto jednoznačne vyplývajú z týchto Všeobecných obchodných podmienok resp. sú súčasťou eshopu Predávajúceho.

5.2 Predávajúci týmto poučuje spotrebiteľa o jeho práve na odstúpenie od zmluvy v prípade zmluvy uzatvorenej na diaľku t. j. v prípade zmluvy, ktorá bola uzatvorená na internetovej stránke Spoločnosti (eshope Spoločnosti) s tým, že toto právo konkrétnemu spotrebiteľovi v postavení Kupujúceho nevzniká pri predaji tovaru, ktorým je zverina a iné druhy mäsa z dôvodu, že sa jedná o tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze v zmysle ustanovenia § 7 ods. 6 písm. d) ZoOS. V ostatných prípadoch, kedy predmetom objednávky nie je tovar obsahujúci surové mäso má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prijatia predmetu zmluvy Kupujúcim a po uplynutí 14 dní toto právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy zaniká. Spoločnosť poučuje spotrebiteľa zároveň o jeho práve na odstúpenie od zmluvy ešte v čase predtým, ako začne plynúť lehota na odstúpenie od zmluvy podľa tohto bodu zmluvy, ktoré právo sa vzťahuje výlučne na prípady, kedy nie je predmetom plnenia – tovarom, mäso resp. tovar obsahujúci surové mäso.

5.3 Za prijatie predmetu zmluvy Kupujúcim podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy, a teda začiatok plynutia lehoty na prípadné odstúpenie Kupujúceho – spotrebiteľa od zmluvy pri kúpe tovaru na diaľku sa považuje deň kedy spotrebiteľ alebo ním určená osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa: 

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

5.4 Spoločnosť zároveň za účelom splnenia svojej poučovacej povinnosti, poučuje Kupujúceho v postavení spotrebiteľa o tom, že tento nemôže odstúpiť od zmluvy aj v nižšie uvedených prípadoch ak je predmetom zmluvy:

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

Kupujúci súhlasom s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami zároveň prehlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že ostatné prípady, kedy nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy vyplývajú zo ZoOS, pričom Spoločnosť nevykonáva podnikateľskú činnosť v rozsahu, ktorý by sa vzťahoval aj na tieto dôvody nemožnosti odstúpiť od uzatvorenej zmluvy so Spoločnosťou ako Predávajúcim, o čom bol Spoločnosťou poučený v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok.

5.5 Spoločnosť ako Predávajúci/Dodávateľ týmto osobitne poučuje spotrebiteľa o spôsobe a forme odstúpenia od zmluvy, ktoré je možné vykonať u Predávajúceho výlučne vo vyššie špecifikovaných prípadoch, a to v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, alebo v osobitnom formulári, ktorý mu na tento účel poskytol Predávajúci resp., ktorý je pripojený na záver týchto všeobecných obchodných podmienok. 14- dňová lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú aj v prípade ak spotrebiteľ svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatnil tak, že príslušné odstúpenie od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľ je povinný spolu s odstúpením od zmluvy zaslať Predávajúcemu aj tovar, ktorého sa odstúpenie od zmluvy týka v rovnakej 14-dňovej lehote. Vzhľadom ku skutočnosti, že Predávajúci umožňuje, aby spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím osobitného formulára, ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytne spotrebiteľovi potvrdenie o jeho prijatí na trvanlivom nosiči a to najmä odoslaním potvrdenia na emailovú adresu, z ktorej spotrebiteľ vykonal objednávku pri predaji tovaru na internetovej stránke Spoločnosti.  Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ. Zároveň sa týmto spotrebiteľ poučuje o skutočnosti, že v súvislosti s odstúpením od zmluvy uzatvorenej so Spoločnosťou ako Predávajúcim, mu nebudú zasielané od Spoločnosti žiadne dokumenty v prípade, ak tomuto právo na odstúpenie od zmluvy v konkrétnom prípade, vzhľadom na objednaný tovar, nevznikne, s čím spotrebiteľ v postavení Kupujúceho odsúhlasením týchto Všeobecných obchodných podmienok bez akýchkoľvek výhrad súhlasí.

5.6 Predávajúci v prípade riadneho a včasného odstúpenia od zmluvy spotrebiteľom sa zaväzuje tomuto bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov s výnimkou dodatočných nákladov, ktorými sa rozumie balné a rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim a nákladov na vrátenie tovaru Predávajúcemu spotrebiteľom alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru, okrem prípadu, ak Predávajúci súhlasil, že náklady na vrátenie tovaru bude znášať sám. Povinnosť spotrebiteľa znášať náklady na vrátenie tovaru sa vzťahuje aj na prípad, ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho, bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou.

5.7 Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi všetky ním vykonané platby podľa predchádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe s výnimkou ak si zmluvné strany osobitne dohodnú iný spôsob vrátenia uhradenej sumy spotrebiteľom, s ktorým spôsobom vrátenia uhradenej sumy nebudú spotrebiteľovi účtované žiadne ďalšie poplatky.

VI.

Platobné podmienky

6.1 Cena tovaru je stanovená v dostupnom cenníku Predávajúceho, alebo v cenovej ponuke tvoriacej súčasť každého jednotlivého tovaru zverejneného na internetovej stránke (eshope) Spoločnosti. Ak sa cena tovaru stanovená v cenníku alebo cenovej ponuke bude odlišovať, záväzná kúpna cena pre celý obchodný prípad je cena určená v cenovej ponuke.

6.2 Ak sa Predávajúci a Kupujúci písomne nedohodnú inak, sú pre nich záväzné nasledovné platobné podmienky:

- Kupujúci uhradí cenu tovaru podľa ceny tovaru stanovenej v cenníku/cenovej ponuke tovaru v hotovosti do rúk Predávajúceho resp. dopravnej spoločnosti pri prevzatí tovaru na základe riadne vyhotovenej faktúry (daňového dokladu) alebo prevodom na účet predávajúceho č. ú. ..................................................................., s tým, že vo fakturovanej sume sú zahrnuté aj náklady Predávajúceho na dopravu tovaru a jeho vyloženie u Kupujúceho, pričom sa predpokladá, že ku každej jednotlivej objednávke vykonanej na internetovej stránke Spoločnosti Kupujúcim budú dohodnuté a odsúhlasené samostatné platobné podmienky najmä s poukazom na spôsob platby a následne aj doručenie objednaného tovaru a to na základe žiadosti Kupujúceho,

- splatnosť ceny tovaru sa odvíja od platobnej metódy, ktorú zvolí Kupujúci pri kúpe tovaru na internetovej stránke (eshope) Spoločnosti, pričom v prípade ak sa strany nedohodnú inak, je splatnosť ceny tovaru alebo služby 14 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry Predávajúcim a táto splatnosť môže byť po vzájomnej dohode medzi Predávajúcim a Kupujúcim stanovená odlišne (vystavením predfaktúry, dlhšou dobou splatnosti...). Ak Kupujúci neuhradí cenu tovaru v lehote splatnosti je Predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy, keďže neuhradenie fakturovanej kúpnej ceny v lehote jej splatnosti je považované za podstatné porušenie zmluvy, pričom nie je dotknutý jeho nárok na náhradu škody, ktorá mu takýmto konaním Kupujúceho vznikla,

- Kupujúci nie je oprávnený započítať si voči fakturovanej sume akúkoľvek svoju inú pohľadávku jednostranným zápočtom. Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok sa nevylučuje,

- Predávajúci je oprávnený, a to aj bez súhlasu Kupujúceho, postúpiť svoje pohľadávky voči Kupujúcemu na tretiu osobu, pričom je povinný postúpenie pohľadávky a teda novú osobu veriteľa písomne oznámiť Kupujúcemu, 

- Kupujúci je povinný uhradiť v prípade neuhradenia fakturovanej sumy, ako ceny tovaru v lehote jej splatnosti Predávajúcemu, všetky vzniknuté opodstatnené náklady, ktoré tento má s jej mimosúdnym, súdnym, resp. iným vymáhaním ako aj zmluvnú pokutu podľa článku VII. týchto všeobecných obchodných podmienok. 

VII.

Sankcie

7.1 V prípade, ak sa dodanie tovaru Kupujúcemu omešká z dôvodov, za ktoré nesie tento zodpovednosť, má Predávajúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny dodávaného tovaru za každý deň omeškania, maximálne však do výšky 5 % z dohodnutej resp. stanovenej ceny dodávaného tovaru.

7.2 V prípade ak Kupujúci neuhradí cenu tovaru v lehote splatnosti bez toho, aby objednaný tovar Predávajúci Kupujúcemu dodal, má Predávajúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z dohodnutej sumy tovaru.

7.3 V prípade ak Kupujúci odmietne prevziať riadne dodaný tovar, má Predávajúci nárok na uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 50% z dohodnutej ceny dodaného tovaru.

7.4 V prípade ak Kupujúci neuhradí kúpnu cenu objednaného tovaru v lehote splatnosti po tom, ako mu bol tovar dodaný a tovar bol riadne prevzatý, má Predávajúci nárok na uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % denne za každý deň omeškania so splatením kúpnej ceny tovaru.

7.5 V prípade ak sa Predávajúci omešká s dodaním objednaného tovaru Kupujúcemu z dôvodov na strane Predávajúceho, má Kupujúci nárok na uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% za každý deň omeškania až do riadneho dodania tovaru maximálne však do výšky 5% z dohodnutej resp. stanovenej ceny dodávaného tovaru. Za omeškanie s dodaním tovaru nie je možné považovať prípad, keď bol Kupujúci Predávajúcim upovedomený o tom, že Kupujúcim objednaný tovar resp. jeho časť nie je na sklade Predávajúceho a tento nebude Predávajúcemu doručený na sklad ani v primeranej lehote a z tohto dôvodu nebude tovar doručený.

VIII.

Osobný účet

8.1 Kupujúci je oprávnený uzatvoriť zmluvu s Predávajúcim bez registrácie a vytvorenia osobného účtu na eshope Predávajúceho alebo spolu s registráciou a vytvorením osobného účtu, za účelom jednoduchšej a rýchlejšej ďalšej objednávky, za nutnosti ďalšieho použitia výlučne svojho prihlasovacieho mena a hesla.

8.2 Údaje uvedené v osobnom účte Kupujúceho sú zároveň záväznými údajmi pre doručenie vykonanej objednávky resp. pre akékoľvek uplatňovanie práv a plnenie povinností Kupujúceho, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, pričom Kupujúci zodpovedá za správnosť uvedených údajov, ako aj za ich aktuálnosť.

8.3 Osobný účet Kupujúceho sa vzťahuje ku jeho osobe, tento nie je prenosný a z tohto dôvodu sa zaväzuje na jeho užívanie výlučne Kupujúci, ktorý zodpovedá za vzniknutú škodu Predávajúcemu v prípade, ak mu bola spôsobená tretími osobami, ktorým Kupujúci umožnil prístup do svojho účtu tým, že im poskytol prístupové údaje do svojho osobného účtu napr. vykonaním nechcenej objednávky a pod.

8.4 Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zrušiť osobný účet, avšak výlučne v prípade, ak konkrétny Kupujúci svoj zriadený osobný účet nevyužíva po dobu viac ako 1 roka, ako aj v prípade ak Kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z konkrétneho obchodného prípadu uzatvoreného s Predávajúcim, v ktorom prípade je zároveň Predávajúci oprávnený zakázať konkrétnemu Kupujúcemu vytvorenie ďalšieho osobného účtu. 

8.5 Kupujúci berie na vedomie, že osobný účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb, a zároveň si je vedomý skutočnosti, že v rámci vytvoreného osobného účtu sú spracované jeho osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, adresa a tel. číslo, s čím bez akýchkoľvek výhrad súhlasí.

IX.

Riešenie sporov

9.1 Účastníci právneho vzťahu súhlasom so všeobecnými obchodnými podmienkami berú na vedomie, že všetky prípadné spory a nezrovnalosti, ktoré medzi nimi v súvislosti s plnením konkrétneho obchodného prípadu vzniknú, budú prednostne riešiť vzájomnou dohodou a mimosúdne a to z dôvodu hospodárnosti celého konania tak, aby im nevznikali neprimerané náklady spojené so súdnym riešením sporov.

V prípade ak účastníci konkrétneho právneho vzťahu dospejú k záveru, že ich vzájomný spor resp. nezrovnalosť nie je možné vyriešiť vzájomnou dohodou, pristúpia k riešeniu konkrétneho sporu prostredníctvom príslušnej autority tak, aby náklady na vyriešenie príslušného sporu boli čo najnižšie, pričom náklady na vyriešenie takéhoto sporu bude znášať ten účastník právneho vzťahu, ktorý v danom spore nebude úspešný, bez ohľadu na to, aká príslušná autorita v tomto spore rozhodne.

Až v prípade ak účastníci právneho vzťahu nedospejú k žiadnej dohode o vyriešení sporu jedným z vyššie uvedených spôsobov pristúpia k riešeniu sporu cestou súdnej autority, ktorú skutočnosť možno považovať za najviac nákladnú a to s poukazom na súdne poplatky a prípadnú možnosť právneho zastúpenia strán sporu a následne aj možné poplatky spojené s exekúciou.

9.2 Predávajúci/Dodávateľ týmto poučuje účastníka právneho vzťahu v postavení spotrebiteľa o tom, že prípadné spotrebiteľské spory je možné riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v aktuálnom znení (ďalej len „ZoARSS“). V zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 ZoARSS sú orgánmi alternatívneho riešenia sporov

a) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pre spory vyplývajúce zo zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy, zmlúv o pripojení do distribučnej siete, zmlúv o združenej dodávke elektriny, zmlúv o združenej dodávke plynu, zmlúv o dodávke a odbere tepla, zmlúv o dodávke pitnej vody a zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu,

b) Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pre spory vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb, a zo zmlúv o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku, a

c) Slovenská obchodná inšpekcia pre spory neuvedené v písmenách a) a b) okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

9.3 Konanie na príslušnom orgáne podľa bodu 9.2 týchto všeobecných obchodných podmienok sa začína po podaní návrhu, ktorý sa podáva príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je vzhľadom ku predmetu podnikateľskej činnosti Predávajúceho a vzhľadom ku jeho sídlu Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín. V prípade ak nedôjde k vyriešenie sporu na konkrétnom dotknutom Inšpektoráte SOI pre Trenčiansky kraj, je možné kontaktovať na alternatívne riešenie sporov poverený špecifický orgán na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, IČO: 17 33 19 27 s adresou pre doručovanie Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 resp. elektronicky na adrese ars@soi.sk alebo adr@soi.sk. Návrh na začatie konania musí obsahovať:

a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

b) presné označenie predávajúceho,

c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

d) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,

e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,

f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) ZoARSS

K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

9.4 Návrh podľa bodu 9.3 týchto všeobecných obchodných podmienok možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 ZoARSS, a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Alternatívne riešenie sporu sa začína dňom doručenia úplného návrhu podľa § 12 ZoARSS subjektu alternatívneho riešenia sporov.

9.5 Predávajúci týmto zároveň v zmysle čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013) počuje spotrebiteľa, že alternatívne riešenie sporov je možné začať aj online a to prostredníctvom príslušnej platformy na https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297

X.

Ochrana osobných údajov – GDPR

10.1 Predávajúci/Dodávateľ (v tomto článku ďalej len „Prevádzkovateľ“) uvádza, že si je vedomý skutočnosti, že údaje o fyzických osobách, ktoré tieto poskytujú Predávajúcemu/Dodávateľovi ako prevádzkovateľovi informačných systémov, mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, je povinný spracúvať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení (ďalej len „ZOOÚ“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z 26.04.2016 (ďalej len „Nariadenie“) Údaje o právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch nespadajú do rámca vyššie uvedených právnych predpisov, no napriek uvedenému Predávajúci/Dodávateľ tieto údaje spracúva tak, aby neboli prístupné tretím osobám a spracúva ich výlučne na potrebný účel a v nevyhnutnom rozsahu a taktiež na základe žiadosti dotknutej osoby tieto údaje ďalej neužíva.

10.2 Predávajúci/Dodávateľ ako Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré mu fyzická osoba poskytla alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal, obe na základe plnenia objednávky fyzickej osoby resp. plnenia zmluvy. Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej fyzickej osoby spracúva bez ohľadu na to, či sa dotknutá fyzická osoba registrovala na jeho internetovej stránke (eshope) alebo vykonala objednávku bez registrácie, pričom bez ohľadu na spôsob vykonania objednávky, budú sa na dotknutú fyzickú osobu vzťahovať všetky ustanovenia o ochrane osobných údajov podľa tohto článku všeobecných obchodných podmienok. V prípade vykonania objednávky s registráciou budú osobné a prístupové údaje do konta dotknutej fyzickej osoby uchované u prevádzkovateľa až do doby zrušenia predmetného konta alebo odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov dotknutej fyzickej osoby.

10.3 Prevádzkovateľ spracúva hlavne tieto osobné údaje:

Meno a priezvisko

Adresa bydliska

Telefónne číslo a email

Prípadne informácie týkajúce sa platobnej karty, ako je číslo a dátum platnosti, podľa zvoleného spôsobu platby na eshope Spoločnosti ako prevádzkovateľa (tieto informácie ale neukladá)

Informácie týkajúce sa návštev webových stránok fyzickou osobou ( IP adresa, typ zariadenia, cookies, dĺžka pripojenia a pod.)

10.4 Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

plnenie zmluvy medzi fyzickou osobou a Prevádzkovateľom – Spoločnosťou, podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ,

oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) ZOOÚ,

súhlas dotknutej fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) ZOOÚ

plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ

10.5 Účelom spracovania osobných údajov je

vybavenie objednávky fyzickej osoby a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi fyzickou osobou a Prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany Prevádzkovateľa plniť,

zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít,

splnenie právnych a zákonných povinnosti prevádzkovateľa

10.6 Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi fyzickou osobou a Prevádzkovateľom, ako aj na uplatňovanie prípadných nárokov Prevádzkovateľa z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 4 rokov od ukončenia vzájomného zmluvného vzťahu),

po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov,

maximálne však po dobu určenou právnymi predpismi (maximálne 10 rokov)

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže resp. v prípade údajov zachytených v listinnej podobe tieto príslušným spôsobom zlikviduje.

10.7 Príjemcovia osobných údajov sú osoby

podieľajúce sa na dodávaní tovaru na základe zmluvy uzatvorenej medzi fyzickou osobou a Prevádzkovateľom,

zaisťujúce služby prevádzkovania internetovej stránky (eshopu) Prevádzkovateľa a ďalších služieb v súvislosti s prevádzkovaním internetovej stránky (e-shopu),

pričom všetky tieto osoby boli Prevádzkovateľom poučené o svojich právach, ale najmä o povinnostiach v súvislosti so získaním, nakladaním a prípadnou likvidáciou osobných údajov.

10.8  Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že neodovzdá a nesprístupní osobné údaje fyzickej osoby do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii a rovnako tak tieto nesprístupní tretej osobe, ktorá by nebola poučená o povinnostiach v súvislosti s nakladaním a ochranou osobných údajov, ako ani osobe, ktorá nie je na prístup k osobným údajom dotknutej fyzickej osoby oprávnená podľa týchto všeobecných obchodných podmienok alebo internej politiky Prevádzkovateľa.

10.9 Za podmienok stanovených v ZOOÚ má dotknutá fyzická osoba právo na:

prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 ZOOÚ,

opravu osobných údajov podľa § 22 ZOOÚ, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 ZOOÚ,

výmaz osobných údajov podľa § 23 ZOOÚ,

vznesenie námietky proti spracovaniu osobných údajov podľa § 27 ZOOÚ,

prenositeľnosť údajov podľa § 26 ZOOÚ,

odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo elektronicky - emailom prevádzkovateľa drgova@fishagrofarma.sk

Dotknutá fyzická osoba má zároveň právo na podanie podnetu na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky za účelom preskúmania postupu Prevádzkovateľa pri ochrane osobných údajov dotknutej fyzickej osoby.

10.10 Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v elektronickej podobe, najmä ochrana firewallom, prístupovým užívateľským menom a heslom pri dátových úložiskách a odloženie príslušných dokumentov v uzamykateľnej skrini a v uzamykateľnom priestore, od ktorých majú kľúč iba príslušné osoby v prípade listinných dokumentov. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

10.11 Pre fungovanie webových stránok využíva Prevádzkovateľ cookies, ktoré predstavujú malé súbory, ktoré internetové stránky Prevádzkovateľa pomocou prehliadača ukladajú do zariadenia fyzickej osoby. Cookies dokážu zaznamenať určité špecifické informácie z návštev na internetovej stránke Prevádzkovateľa. Pri začiatku prehliadania internetovej stránky (eshopu) Prevádzkovateľa dotknutá osoba súhlasí s tým, že jej budú zaevidované príslušné cookies, ktoré sa týkajú jej obchodného prípadu resp. v prípade nezáujmu o tieto, vysloví svoj nesúhlas s takýmto registrovaním cookies. Prostredníctvom cookies nedochádza k priamej identifikácii dotknutej osoby, avšak ich zber sa považuje za spracovanie osobných údajov. Cookies používa Prevádzkovateľ na základe jeho oprávneného záujmu a to v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a cookies, prostredníctvom ktorých cieli reklamu na mieru, spracúva so súhlasom dotknutej osoby uvedenej v tomto článku všeobecných obchodných podmienok.

10.12 Prevádzkovateľ uvádza, že osobné údaje dotknutej fyzickej osoby nezverejňuje, nesprístupňuje a neposkytuje žiadnym tretím stranám s výnimkou organizácií, s ktorými spolupracuje pri správnom spracovaní, vybavení a doručení objednávok dotknutých fyzických osôb. K takýmto spolupracujúcim organizáciám, okrem tých, ktoré boli uvedené vyššie v tomto článku všeobecných obchodných podmienok patria najmä banky (napr. overenie platby prevodom na účet).

10.13 Kupujúci súhlasom s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, výslovne, vážne a slobodne, teda týmto osobitným spôsobom, udeľuje Predávajúcemu konkrétny a bez akýchkoľvek existujúcich pochybností, jasný, súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu emailová adresa, adresa bydliska a existujúci obsah košíka, a to za účelom jeho spätného kontaktovania prostredníctvom zadaného emailu v prípade nedokončenej objednávky s obsahom košíka. Zároveň Kupujúci udeľuje Predávajúcemu rovnaký súhlas, čo do obsahu splnenia právnych predpokladov pre jeho udelenie a v rozsahu spracovania osobných údajov a to telefónneho čísla a emailovej adresy za účelom   pravidelného resp. jednorazového zaslania zľavového kupónu resp. newslettera, ako aj akejkoľvek inej marketingovej akcie, ktorú je možné využiť na internetových stránkach Predávajúceho.   Tento súhlas je udelený na dobu trvania akýchkoľvek zmluvných vzťahov s Predávajúcim a následne počas doby 1 roka odo dňa skončenia zmluvných vzťahov s Predávajúcim, s výnimkou prípadu, ak dôjde k jeho odvolaniu iným výslovným prehlásením resp. potrebným spôsobom.

XI. 

Záverečné ustanovenia

11.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky, ako aj všetky právne vzťahy z nich vyplývajúce, resp. vzniknuté, sa riadia platnými a účinnými všeobecne záväznými predpismi SR.

11.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú dostupné v sídle Predávajúceho, ako aj na internetovej stránke (eshope) Predávajúceho.

11.3 V prípade, ak niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sú alebo sa stanú neplatnými, neúčinnými alebo nerealizovateľnými, nebude tým dotknutá platnosť, účinnosť a realizovateľnosť zostávajúcich ustanovení všeobecných obchodných podmienok. Tieto všeobecné obchodné podmienky predstavujú bližšiu úpravu vzájomných práv a povinností Predávajúceho a Kupujúceho, medzi ktorými obchodná činnosť bude realizovaná na základe uzatvorenej zmluvy. Ako prioritne je záväzná úprava v jednotlivej zmluve resp. v jednotlivom obchodnom prípade bez ohľadu na to, či tento obchodný prípad bol uzatvorený v písomnej forme alebo formou elektronickej objednávky na internetovej stránke (eshope) Spoločnosti, pričom jednotlivé obchodné prípady sa sekundárne riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ak niektoré skutočnosti nie sú dohodnuté v jednotlivom obchodnom prípade, alebo sú dohodnuté odlišne.

11.4 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek podľa svojho uváženia, obchodnej politiky a platnej legislatívy. Je však povinný vopred tieto zmeny zverejniť na obvyklom mieste ich dostupnosti s uvedením dátumu účinnosti zmien. V prípade, ak Kupujúci nesúhlasí so zmenami všeobecných obchodných podmienok je povinný svoj nesúhlas vyjadriť písomne a to v lehote do 30 dní od ich zverejnenia, v opačnom prípade je povinný tieto rešpektovať. 

11.5 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné dňom ich podpisu oprávnenou osobou resp. v prípade všeobecných obchodných podmienok, ktoré sa zverejňujú na internetovej stránke (eshope) Spoločnosti tak dňom ich zverejnenia.

11.6 Kupujúci uzatvorením jednotlivého obchodného prípadu vyhlasuje, že so znením týchto všeobecných obchodných podmienok sa oboznámil, porozumel ich obsahu a tieto v skutočnej, slobodnej a vážnej vôli prijíma a s týmito súhlasí.

V Púchove dňa ................................

     FISH&AGROfarma, s.r.o.

v zast.: Rudolf Barborík, konateľ