loga EU, MP, program RV_1.jpg

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.“

Názov projektu:

Košecké Rovné – Stredný potok, protipovodňová ochrana územia 

Program:

Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022

Spolufinancovaný fondom:

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Opis projektu:

Predmetom projektu je úprava toku v časti Stredný potok z hľadiska protipovodňovej ochrany územia v dĺžke 1300 m. 

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je trvalé udržiavanie vlastností ekosystému, zvyšovanie ochrany pred povodňami a požiarmi. Zároveň sa posilní biodiverzita a ekologická stabilita lesov a zlepšia sa verejno-prospešné funkcie lesa. 

Prijímateľ:

FISH&AGRO farma, s.r.o.