Ochrana osobných údajov patrí medzi jednu z najdôležitejších oblastí právnej agendy našej spoločnosti. Dnes už existuje len minimum činností, pri ktorých by vôbec nedochádzalo k stretu s týmito informáciami prípadne k ich ďalšiemu spracúvaniu. Tak isto aj naša spoločnosť pri výkone svojej činnosti prichádza do kontaktu s osobnými údajmi dotknutých fyzických osôb. Od 25.05.2018 je na území Slovenskej republiky a Európskej únie účinná nová právna úprava týkajúca sa zaobchádzania s osobnými údajmi, pričom v súlade s ňou vám týmto poskytujeme základné informácie, z ktorých sa dozviete ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, aké práva máte v zmysle relevantnej právnej úpravy, kde nás môžete kontaktovať, ako aj ďalšie dôležité informácie o spracúvaní osobných údajov. Venujte prosím nasledovným informáciám dostatočnú pozornosť, nakoľko z týchto informácií pre Vás vyplývajú nielen práva v súvislosti s ochranou osobných údajov, ale následne aj povinnosti, ktoré je potrebné pre riadne uplatnenie Vašich práv striktne dodržiavať tak, aby mohla byť riadne zabezpečené ochrana Vašich príslušných práv. 

1. Prevádzkovateľ:

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané vaše osobné údaje je: FISH&AGRO farma, s.r.o., Jilemnická 56/30, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 36 708 780 (ďalej len „FISH&AGRO farma, s.r.o.“), kontakt – tel.: +421 917 844 598, email: drgova@fishagrofarma.sk

2. Kontaktná osoba:

Kontaktná osoba Alžbeta Drgová, zodpovie vaše prípadné otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov a uplatňovania vašich práv podľa zákona. Kontaktnú osobu je možné kontaktovať e-mailom na adrese drgova@fishagrofarma.sk, telefonicky na tel. č. +421 917 844 598, prípadne poštou na adresu  FISH&AGRO farma, s.r.o., Jilemnická 56/30, 020 61 Lednické Rovne. 

3. Osobné údaje, ktoré spracúvame:

Osobné údaje nepredstavujú len meno, priezvisko, dátum narodenia ale ide o akékoľvek údaje, charakteristiky alebo znaky, na základe ktorých je možné vás ako dotknutú osobu priamo alebo nepriamo identifikovať, a teda pri spojení údajov nielen osobného charakteru, ale aj všeobecného charakteru ako je telefónne číslo resp. emailová adresa je možné tieto po ich vzájomnej kombinácii považovať za osobné údaje. Pri výkone našej činnosti spracúvame osobné údaje zamestnancov, zákazníkov, prípadne iných osôb v závislosti od povahy právneho vzťahu, avšak tieto spracúvame výlučne v nevyhnutnom rozsahu a vždy v súlade s právnymi predpismi EÚ a Slovenskej republiky tak, aby boli dodržané všetky práva dotknutých osôb.

Pri výkone našej činnosti spracúvame osobné údaje v rozsahu, ktorý závisí od povahy právneho vzťahu, teda v závislosti od toho či ide o vzťahy externé („navonok spoločnosti“ – s dodávateľmi, odberateľmi, zákazníkmi) alebo interné („dovnútra spoločnosti“ – zamestnanci, SZČO), pričom vo vzťahoch externých dochádza ku spracovaniu osobných údajov výlučne zriedkavo, kedy sú v postavení dotknutých osôb najmä odberatelia tovarov spoločnosti FISH&AGRO farma, s.r.o. 

4. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ ich spracúvania

Prevádzkovateľ, spoločnosť FISH&AGRO farma, s.r.o., vykonáva spracovanie vyššie uvedených osobných údajov na nasledovné účely: odvody do sociálnej poisťovne, odvody do zdravotnej poisťovne, zabezpečenie ochrany práv zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy, riadne plnenie povinností zamestnanca vyplývajúce mu z pracovnej zmluvy, plnenie povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa voči svojím zamestnancom, ochrana prevádzkových priestorov, riadne poskytnutie služieb dotknutým osobám – klientom v rámci predaja tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze.

Právny základ na spracúvanie osobných údajov predstavuje:

Súhlas so spracovaním osobných údajov – súhlas so spracovaním osobných údajov sa vyžaduje v prípade ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré nespadajú pod iný právny základ uvedený nižšie, resp. zmienený v § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. a čl. 6 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“). 

Plnenie zo zmluvy – spracúvanie osobných údajov podľa § 13 ods. 1 písm. b) zák. č. 18/2018 Z. z. a čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia je nevyhnutné na  plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. V tomto prípade ide o osobné údaje, ktoré sú súčasťou pracovných zmlúv, žiadostí o prijatie do zamestnania a životopisu, tak ako aj zmlúv uzatváraných so zákazníkmi pri poskytovaní služieb našou spoločnosťou zákazníkom ako dotknutým osobám.

Nevyhnutnosť podľa osobitného predpisu – spracúvanie osobných údajov podľa § 13 ods. 1 písm. c) zák. č. 18/2018 Z. z. a čl. 6 ods. 1 písm. c) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. V danom prípade ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na riadne plnenie povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa v rámci predpisov pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia či daňového práva. 

Oprávnený záujem prevádzkovateľa – spracúvanie osobných údajov podľa § 13 ods. 1 písm. f) zák. č. 18/2018 Z. z. a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

5. Zdieľanie osobných údajov 

Prevádzkovateľ, spoločnosť FISH&AGRO farma, s.r.o., spracúva vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere interne v rámci pravidiel ochrany osobných údajov spoločnosti. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje žiadnym tretím osobám mimo priestor prevádzkovateľa, s výnimkou jedinej právnickej osoby, ktorou je externá účtovná spoločnosť s ktorou prevádzkovateľ spolupracuje, a ktorá tomuto poskytuje účtovné služby, avšak prevádzkovateľ si je vedomý svojej povinnosti uzatvoriť s týmto subjektom osobitnú zmluvu o spracovaní osobných údajov, ktorú má uzatvorenú a zároveň si je vedomý svojej povinnosti poučiť túto osobu o jej právach a povinnostiach v postavení sprostredkovateľa pri spracovaní osobných údajov. Taktiež si je prevádzkovateľ vedomý svojej povinnosti uzatvoriť obdobnú zmluvu aj v budúcnosti v prípade, ak sa vyskytne potreba poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb tretím osobám mimo kmeňové zriadenie spoločnosti – prevádzkovateľa a to najmä s poukazom na predaj tovaru prevádzkovateľom prostredníctvom jeho eshopu a distribúciu tohto tovaru prostredníctvom prepravných spoločností, resp. do vnútra spoločnosti – prevádzkovateľa, potreba osobných údajov v rámci školenia BOZP a pod.

6. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame po celú dobu trvania právneho vzťahu – t.j. počas celej doby platnosti a účinnosti pracovnej zmluvy / počas celej doby uzatvorenej kúpnej zmluvy a práv a povinností z nej plynúcich s našou spoločnosťou – a následne ak požiadate o likvidáciu údajov, ktoré podľa zákonov nespadajú pod nutnosť ich archivácie na základe požiadavky iných inštitúcií, sú tieto v podobe papierovej skartované resp. likvidované na základe registratúrneho poriadku a v elektronickej podobe sú tieto vymazané z PC prostredníctvom príslušných zamestnancov prevádzkovateľa a u tretích osôb – sprostredkovateľov prostredníctvom ich určených zamestnancov.

7. Poskytnutie vašich osobných údajov našej spoločnosti

Osobné údaje, ktoré naša spoločnosť spracúva sú poskytované na báze dobrovoľnosti, pričom ich poskytnutie si vyžaduje v rámci konkrétneho právneho vzťahu (napr. zamestnanec, zákazník) príslušný právny predpis upravujúci dotknutý právny vzťah, uzavretie zmluvy, upravujúcej dotknutý právnych vzťah, a to v zmysle účelu a právneho základu uvedeného v bode 4 tohto informačného listu. V prípade neposkytnutia súhlasu so spracovaním osobných údajov, nebude v závislosti od povahy konkrétneho právneho vzťahu možné poskytnúť služby vyplývajúce zo zmluvy / realizovať obsah zmluvy / vytvoriť dotknutý právny vzťah, s výnimkou prípadu ak sa na tento právny vzťah nebudú vzťahovať ustanovenia právnych predpisov, v rámci ktorých je možné spracovať osobné údaje napriek skutočnosti, že na takýto úkon nebol udelený predchádzajúci súhlas dotknutou osobou.

8. Automatizované spracúvanie osobných údajov

Naša spoločnosť nepoužíva proces automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania prostredníctvom programu / algoritmu, ktorý by vyhodnocoval vstupné parametre za účelom posúdenia splnenia kritérií pre priznanie nároku / poskytnutie plnenia / uzavretie zmluvy. 

Aj napriek skutočnosti, že nepoužívame automatizované rozhodovanie poučujeme Vás o nasledovnom : 

Vo všeobecnosti v  prípadoch, v ktorých sa uplatňuje automatizované rozhodovanie (na základe algoritmu, bez zásahu človeka) podľa zákona máte právo, aby sa na vás výsledné rozhodnutie nevzťahovalo, okrem prípadu ak je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy, ak je vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, alebo ak je založené na vašom výslovnom súhlase. 

Vo všeobecnosti v prípadoch kedy je automatizované rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zo zmluvy alebo ak je založené na vašom výslovnom súhlase máte právo žiadať o overenie takéhoto automatizovaného rozhodnutia, právo vyjadriť svoje stanovisko a právo napadnúť takéto rozhodnutie.

Vaše práva

1. Právo na odvolanie súhlasu

V prípadoch spracúvania osobných údajov, na ktoré ste udelili súhlas, môžete kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať. Môžete tak urobiť zaslaním písomnej žiadosti na adresu FISH&AGRO farma, s.r.o., Jilemnická 56/30, 020 61 Lednické Rovne / elektronicky na email drgova@fishagrofarma.sk. Po odvolaní súhlasu Vaše osobné údaje nebudú ďalej spracúvané na dotknutý účel, pričom bezodkladne pristúpime k ich likvidácii v listinnej aj elektronickej forme príslušným spôsobom, ak podľa zákonov nespadajú pod nutnosť ich archivácie na základe požiadavky iných inštitúcií.

2. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo žiadať nás o poskytnutie potvrdenia o spracúvaní vašich osobných údajov, o prístup k týmto osobným údajom a o ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov t. j. o spôsobe ich spracúvania, o rozsahu ich spracúvania a pod. 

3. Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov

Máte právo žiadať nás, aby sme opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a žiadať o doplnenie osobných údajov. Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje aktuálne, ktorá potreba aktuálnosti osobných údajov vyplýva aj z príslušných právnych predpisov SR a EÚ.

4. Právo na výmaz osobných údajov

Máte právo žiadať o výmaz vašich osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a my sme povinní ich vymazať, ak sú splnené podmienky podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (napríklad ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne).

5. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo žiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípade, ak namietate správnosť osobných údajov a to počas obdobia kým preveríme správnosť osobných údajov, v prípade ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné, v prípade ak už naša spoločnosť nepotrebuje osobné údaje na účel ich spracúvania, ale ich potrebujete vy na uplatnenie právneho nároku, alebo v prípade ak namietate spracúvanie osobných údajov, ktoré sú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad oprávnenými dôvodmi vás ako dotknutej osoby. 

6. Právo na prenosnosť osobných údajov

Máte právo žiadať o poskytnutie osobných údajov ktoré sa vás týkajú, a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo žiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

7. Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov v prípadoch ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na právnom základe nevyhnutnosti na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, resp. na právnom základe nevyhnutnosti na účel oprávnených záujmov nás ako prevádzkovateľa alebo tretej strany, resp. na účel priameho marketingu vrátane profilovania.

8. Právo podať návrh na konanie pred dozorným orgánom

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov je v rozpore so zákonom

9. Spôsob uplatňovania práv

Vaše práva môžete uplatniť písomnou žiadosťou zaslanou našej spoločnosti poštou na adresu FISH&AGRO farma, s.r.o., Jilemnická 56/30, 020 61 Lednické Rovne, prípadne elektronicky na email drgova@fishagrofarma.sk

Informácie o opatreniach, ktoré sme prijali na základe vašej žiadosti Vám poskytneme do jedného mesiaca od doručenia vašej žiadosti. S ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane, pričom o takomto predĺžení lehoty sme povinní vás informovať do jedného mesiaca od doručenia vašej žiadosti spolu s odôvodnením.

Príslušné informácie a oznámenia sa poskytujú v zásade bezodplatne, avšak pri zjavne neopodstatnenej alebo neprimeranej žiadosti (najmä pre jej opakujúcu sa povahu) môžeme žiadať primeraný administratívny poplatok prípadne odmietnuť konať na základe vašej žiadosti. 

___________________________

       FISH&AGRO farma, s.r.o.

v zast.: Rudolf Barborík, konateľ